റോബോട്ട് ചാർജറുകൾ

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികാസത്തോടെ, റോബോട്ടുകൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, പ്രധാനമായും മെഡിക്കൽ വ്യവസായം, സൈനിക വ്യവസായം, വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസായം, ഉത്പാദനം, ജീവിതം. അണുനാശിനി റോബോട്ടുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ റോബോട്ടുകൾ, സേവന റോബോട്ടുകൾ മുതലായവ. വിദ്യാഭ്യാസ റോബോട്ടുകൾ കുട്ടികളുടെ പ്രബുദ്ധതയിലും പഠന പ്രോഗ്രാമിംഗിലും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അണുവിമുക്തമാക്കുന്ന റോബോട്ടുകൾക്ക് മനുഷ്യനെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പ്രദേശത്തേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും, കൂടാതെ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്യും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വൈറസ് പാൻഡെമിക് സമയത്ത്. ലിഥിയം ബാറ്ററി 12.6V1A ചാർജർ, ലിഥിയം ബാറ്ററി 12.6V2A ചാർജർ എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ റോബോട്ട് ചാർജറുകൾ. 24V 5A 7A ലിഥിയം ബാറ്ററി ചാർജർ, 24V 5A 7A ലെഡ്-ആസിഡ് ബാറ്ററി ചാർജർ, 48V ബാറ്ററി ചാർജർ എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അണുനാശിനി റോബോട്ട് ചാർജറുകൾ.