സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

വൈദ്യുതി വിതരണവും ബാറ്ററി ചാർജറും മാറുന്നതിനുള്ള CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, PSB സുരക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ

മാനദണ്ഡങ്ങൾ: IEC62368, IEC60950. IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010

സിബി

സി.ഇ

കെ.സി

എസ്എഎ

ISO 9001

UL / cUL

എൽവിഡി

കെ.സി.സി

പി.എസ്.ഇ

RoHS

CCC

ജി.എസ്

യു.കെ.സി.എ

പി.എസ്.ബി