ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

ប្រវត្តិសាស្រ្តសកល Xinsu

ឧបករណ៍បញ្ចូលថ្ម និងប្តូរការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ក្រុមហ៊ុនផលិតដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001

២០០៧៖ Xinsu Global Electronic Co., Ltd. (HK & CN)

 

ឆ្នាំ ២០១០៖ Xinsu Global Electronic Co., Ltd. (ចក្រភពអង់គ្លេស)

 

ឆ្នាំ 2012៖Xinsu Global Electronic Co., Ltd. (សហរដ្ឋអាមេរិក)

 

ឆ្នាំ 2015:Dongguan Xinsu Global Electronic Co., Ltd. (CN)

 

ឆ្នាំ ២០១៧៖រោងចក្រផ្គត់ផ្គង់ថាមពល Xinsu Hangcheng (CN)

 

ឆ្នាំ 2018៖Xinsu Global spol sro(EUR)